ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

  • 26 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 8 ครั้ง

สภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 


วาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

สมัยวิสามัญ สมัย 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

........................................................................

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                              - การลาออกของรองประธาน และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

                                    - การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์                                   ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่    3    กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่    4    เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องที่เสนอใหม่

                    5.1 การพิจารณา ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                       เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ? การจัดซื้อหลังคารถยนต์

                    5.2 การพิจารณา ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                       เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ - การจัดซื้อโซฟารับแขกไม้สักหลุยส์

                    5.3 การพิจารณา ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                       เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ? การจัดซื้อโซฟารับแขกแบบบุนวม

                    5.4 การพิจารณา ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                       เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ? การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค

                    5.5 การพิจารณา ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                       เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ? การจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด

                    5.6 การพิจารณา ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                       เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ? การจัดซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

                    5.7 การพิจารณา ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                       เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ? การจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ

                    5.8 การพิจารณา ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                       เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ? โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                    5.9 การเลือกรองประธาน และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ระเบียบวาระที่  6    เรื่องอื่น ๆ

******************************************

แชร์หน้านี้: