ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

  • 6 มกราคม 2565
  • อ่าน 7 ครั้ง

สภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
ในวันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

........................................................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล

- การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕65

และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕66

5.2 ขอความเห็นชอบ รับบริจาครถยนต์จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ สำหรับจัดซื้อ กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

5.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ สำหรับจัดซื้อ เครื่องตัด/เจียร แบบมือถือ

ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

5.5 ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ สำหรับจัดซื้อ เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 ตัว

5.6 ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ สำหรับจัดซื้อ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขนาด 200 แอมป์ จำนวน 1 ตัว

5.7 ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ สำหรับจัดซื้อ เครื่องยิงตะปู จำนวน 1 ตัว

5.8 ขออนุมัติโอนงบประมาณฯ สำหรับจัดซื้อ เครื่องอัดอากาศ

ขนาดความจุ 90 ลิตร จำนวน 1 ตัว

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

แชร์หน้านี้: