ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเก็บขน และกําจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน ประจําปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 10 ตุลาคม 2566
  • อ่าน 52 ครั้ง

เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงินมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเก็บขน และกําจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กําหนดราคากลางไว้ที่ ๕๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท  ในอัตราตันละ ๑,๔๔๐ บาท จ่ายจริงตามปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในแต่ละเดือน แต่ไม่เกิน ๓๕ ตัน/เดือน หรือไม่เกิน ๕๐,๔๐๐.๐๐ บาท/เดือน

ผุ้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐  น. ถึง   ๑๒.๐๐ น.

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศประกวดราคา 2.12 MB. 33

แชร์หน้านี้: