ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

  • 24 เมษายน 2563
  • อ่าน 59 ครั้ง

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

******************************

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน สมัยสามัญ

สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1ให้สภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำหนดความเหมาะสมและแผนการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ จาก ?ควรสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตลอดไป? เป็น ?ให้ใช้ในประโยชน์ราชการได้บางส่วน? ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ชม 0504 แปลงกระทรวงมหาดไทย (ป่าช้า) สาธารณประโยชน์ หมู่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บ้านแม่ฮ้อยเงิน ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนมติที่ประชุมของคณะกรรมการกำหนดความเหมาะสมและแผนการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์(Zoning)

5.2การอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 (ข้อ 9) โดยนายวศินชัย เตชะ บ้านเลขที่ 192/1 หมู่ 2 ตำบล แม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขอบริจาคครุภัณฑ์รถบรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน ยข3980เชียงใหม่ ยี่ห้อ นิสสันสีขาวเลขตัวถังรถJN1VG4E25z0700336 เชื้อเพลิง ดีเซล จำนวน 4 สูบ 2593 ซีซี 105 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ จดทะเบียนในนาม นายวศินชัย เตชะ บ้านเลขที่ 192/1 หมู่ 2 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทางเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ได้นำไปใช้ประโยชน์ในงานกู้ชีพกู้ภัยและบริการให้กับประชาชนตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

*************************************

แชร์หน้านี้: