ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่3)

  • 2 ธันวาคม 2557
  • อ่าน 135 ครั้ง

ด้วยเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) จานวน 1 หลัง ตาม แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางในการประกวด ราคาจ้าง จานวน 2,274,000.-บาท (สองลา้ นสองแสนเจ็ดหมื่นส่พี ันบาทถ้วน) กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ. สถานที่กอ่ สร้างและกาหนดรับฟังคาชแี้ จงรายละเอียดเพิ่มเตมิ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กาหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ทาการเทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน และกาหนดการประมูล (E-Auction) ในวันที่ 7 มกราคม 2558 ตั้งแต่ 09.30 – 10.00 น. ผู้สนใจติดต่อ รับ/ซื้อ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตาบลแม่ฮ้อยเงิน ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.maehoingoen.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 053-965421 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 เอกสารประกอบการประกวดราคา 190 KB. 57

แชร์หน้านี้: