ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornประกาศเทศบาล

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566

  • 13 มีนาคม 2566
  • อ่าน 237 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส. 1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 


หากได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเห็นชอบกับคำร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา 73 และมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส. ๑/๒) ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้


อนึ่ง เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ที่ยังไม่ปรากฎรายชื่อราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชุดนี้สามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลในประกาศบัญชีราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิงปลูกสร้าง ฉบับต่อๆ ไปได้
หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โทรศัพท์หมายเลข 053-965421 ต่อ 
24 ในวันและเวลาราชการ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 1.09 MB. 72
2 ภ.ด.ส.1 ปี 2566 1.79 MB. 57

แชร์หน้านี้: