ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  • 20 พฤศจิกายน 2558
  • อ่าน 104 ครั้ง

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในพื้นที่ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้รับจ้างต้องทำการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 หมู่บ้าน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ตามแผนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินกำหนดไว้ ในห้วงเวลาตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2559 2. ผู้รับจ้างต้องนำขยะที่จัดเก็บได้ไปทำการชั่ง ณ สถานที่ที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินกำหนด ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการชั่งผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานปริมาณน้ำหนักขยะที่จัดเก็บได้ในแต่ละวันให้เทศบาลทราบ โดยทำเป็นหนังสือและสรุปผลการจัดเก็บในรอบ 1 เดือน เพื่อประกอบการเบิกจ่าย 3. ราคากลางในการสอบราคาจ้างครั้งนี้กำหนดไว้ตันละ 1,750 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างตามน้ำหนักที่ชั่งได้ แต่ต้องไม่เกินเดือนละ 29 ตัน และในวงเงินงบประมาณรวมไม่เกิน 507,500 บาท (ห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 4. การจัดเก็บ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ต้องจัดเก็บให้เป็นที่เรียบร้อย ไม่ให้มีขยะตกค้าง 5. ให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาต่อหน่วย (ต่อตัน) เท่านั้น กำหนดยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาโดยยื่นที่ปิดผนึกเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาและพิจารณาคุณสมบัติ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1 /2559”ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินและ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นดอยสะเก็ด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558เวลา 08.30 – 16.30 น. และเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 1ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. (โดยถือนาฬิกาของศูนย์ ฯเป็นเกณฑ์) ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบล แม่ฮ้อยเงินระหว่างวันที่20พฤศจิกายน2558 ถึงวันที่ 30พฤศจิกายน2558ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (โดยให้ผู้ซื้อเอกสารสอบาคานำเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชาชน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้าง/ร้าน สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นให้กับเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5396-5421 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.maehoingoen.go.thในวันเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 20พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 1233 37 KB. 48

แชร์หน้านี้: