ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสนอราคาโครงการเสียงตามสาย

  • 21 พฤษภาคม 2558
  • อ่าน 108 ครั้ง

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการกระจายข่าวผ่านเสียงตามสายของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ติดตั้งสาย Dropwire ไม่น้อยกว่า 0.9 Sqmm. จำนวน 7,650 เมตร ติดตั้งลำโพงขนาด 30 วัตต์ จำนวน 50 ตัว ตู้ทวนสัญญาณ เสาไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด มีจุดติดตั้งเครื่องเสียง ณ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จำนวน 1 ชุด ตามบัญชีรายวัสดุอุปกรณ์แนบท้าย งบประมาณทั้งสิ้น 636,169.-บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) และด้วยเห็นว่าท่านเป็นผู้มีอาชีพทางด้านนี้โดยตรง จึงได้จัดส่งเอกสารเชิญชวนดังกล่าว มาเพื่อทราบ หากสนใจสามารถติดต่อยื่นเสนอราคาได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ระหว่างวันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2558 ในวันเวลาราชการ

แชร์หน้านี้: