ข้อมูลเทศบาล

Userนายกเทศมนตรี

นายสว่าง  ตาแสงร้อย - นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน<br>ช่องทางการติดต่อ<br>โทร. 087-357-9987

นายสว่าง ตาแสงร้อย

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ช่องทางการติดต่อ
โทร. 087-357-9987

msgสายตรงนายก


hornข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.

  • 11 พฤศจิกายน 2557
  • อ่าน 114 ครั้ง

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 1.วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายอำนวย-ซอยข้างวัด หมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮ้อยเงิน โดยมีปริมาณงาน ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวน 430 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวน 29 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ 429,500 บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินกำหนด 2.วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ถนนสายกลาง หมู่ที่ 6 บ้านม่วงโตน โดยมีปริมาณงาน ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวน 375 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร จำนวน 25 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ 375,700 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรูปแบบรายการที่เทศบาลตำบล แม่ฮ้อยเงินกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1.เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง 2.ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะยื่นซองสอบราคา 3.มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน ผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้ 4.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล แม่ฮ้อยเงิน ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำผิดโดยการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 6.และอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา แห่งเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3-4/2558 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 /-2- กำหนดยื่นซอง... -2- กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ณ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ชั้น 2 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ชั้น 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. (โดยให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคานำเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้าง/ร้าน สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และหากกรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นให้กับเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเอกสารสอบราคา) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5396-5421 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th และ www.maehoingoen.go.th ในวันเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 204 KB. 56

แชร์หน้านี้: