<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
 

ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558 , ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกราชการ พ.ศ. 2558 และประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ประกอบกับตามระเบียบ


สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559 กระทรวงการคลัง ได้กำหนดแนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามประเภทสำนวนการสอบสวนเป็น 5 ประเภท ซึ่งได้แก่ (1) ทุจริตทางการเงิน (2) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย (3) คนร้ายกระทำโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย (4) อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้และ (5) อุบัติเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ 0406.7/ว 56 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550


ดังนั้น เพื่อเกิดผลที่ชัดเจนในการดำเนินการตามกระบวนการของระเบียบ กฎหมายทั้งทางด้านการดำเนินการทางวินัยและการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจึงได้จัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริตของเจ้าหน้าที่หรือกรณีเกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จึงกำหนดให้พนักงานส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่หรือได้รับทราบ หรือรับแจ้งเหตุ ในกรณีดังกล่าว มีหน้าที่รายงานเหตุเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบโดยด่วน พร้อมให้มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ประกอบการรายงานในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดังต่อไปนี้


(1) กรณีทุจริตทางการเงิน


- วันเวลาที่เกิดการทุจริต


- ชื่อ ตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของผู้กระทำทุจริตในการปฏิบัติราชการโดยปกติ (กรณีช่วงระยะเวลาที่เกิดความเสียหายมีผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องหลายคนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ระบุช่วงเวลาที่แต่ละคนรับผิดชอบ)


- การกระทำและพฤติการณ์ในการกระทำทุจริต


- รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เปรียบเทียบการกระทำที่เกิดขึ้นจริง


- รายการและจำนวนเงินที่ทุจริต หรือเงินที่ขาดหายไป


(2) กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย


- วันเวลาที่เกิดการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย


-ชื่อ ตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของผู้กระทำ (กรณีช่วงระยะเวลาที่เกิดความเสียหายมีผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องหลายคนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ระบุช่วงเวลาที่แต่ละคนรับผิดชอบ)


- กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง


- การกระทำและพฤติการณ์ในการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย


- จำนวนเงินที่ถือว่าทำให้ราชการได้รับความเสียหาย


(3) กรณีคนร้ายกระทำโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย


- วันเวลาที่เกิดเหตุ


- เป็นทรัพย์ชนิดใด ตั้งและเก็บรักษา ณ ที่ใด บริเวณที่ตั้งทรัพย์หรือสถานที่เก็บรักษาเป็นอย่างไร


- รายการและมูลค่าทรัพย์สินที่หาย และเสียหาย


- อาคารและสถานที่ที่เก็บรักษาทรัพย์


- ลักษณะของอาคาร หรือที่เก็บรักษาทรัพย์ แผนผังอาคารหรือสถานที่เก็บรักษา


- พฤติการณ์ที่คนร้ายเข้าไปในอาคาร และทำการลักทรัพย์อย่างไร


- กุญแจอาคาร หรือที่เก็บทรัพย์ เก็บรักษาที่ใด ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบหรือเก็บรักษา


- ระเบียบ คำสั่ง และมาตรการในการป้องกันรักษาทรัพย์


- ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวกับการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์


- การจัดเวรยาม เจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรยาม ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง และบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างทรัพย์เสียหาย


 (4) กรณีอาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้


- วันเวลาที่เกิดเพลิงไหม้


- ลักษณะของตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้


- รายการและมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกเพลิงไหม้


- ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวกับการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์


- การจัดเวรยาม เจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรยาม ให้ระบุชื่อ ตำแหน่ง และบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา


เกิดเพลิงไหม้


- ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้


 (5) กรณีอุบัติเหตุ


- วันเวลาเกิดเหตุ


- ชื่อ ยี่ห้อ และเลขทะเบียนรถ


- ชื่อและตำแหน่งผู้ขับ


- ผู้รับผิดชอบดูแลรักษารถ (กรณีผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องหลายคนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องให้ระบุช่วงเวลาที่แต่ละคนรับผิดชอบ)


- รายการและมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหาย (มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่)


- นำรถไปใช้ในราชการหรือไม่ อย่างไร


- พฤติการณ์และสาเหตุของอุบัติเหตุ (มีคู่กรณีหรือไม่ อย่างไร)


- สภาพของรถก่อนใช้และภายหลังเกิดอุบัติเหตุ (รวมถึงสภาพรถของคู่กรณี (หากมี))


- ระเบียบข้อบังคับในการใช้รถมีอย่างไร


- เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่ ถ้าไม่มีการแจ้งความเพราะเหตุใดจึงไม่แจ้งความ หากเป็นกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายนอกได้แจ้งผลการตรวจพบการทุจริตหรือรายงานความเห็นเกี่ยวกับความเสียหาย เช่น รายงานความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (ระดับกอง/สำนัก) มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ทราบ 


ทั้งนี้ หากปรากฏว่าพนักงานส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ หรือได้รับทราบ หรือรับแจ้งเหตุในกรณี ดังกล่าวเพิกเฉยไม่รายงานเหตุเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบให้ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยให้มีการดำเนินการทางวินัย และดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน