เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โครงสร้างส่วนราชการ

นางกิตอนงค์  ทองพฤกษ์

นางกิตอนงค์ ทองพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

-

-

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

นายดำรงค์ ศรีจันทร์>

รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

โครงสร้างสำนักปลัด


นางสาวกษมณ ชูจิตร

นางสาวกษมณ ชูจิตร

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวชุติกาญจน์ ทาเกิด

นางสาวชุติกาญจน์ ทาเกิด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางวัชราพรรณ ทองสมรักษ์

นางวัชราพรรณ ทองสมรักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววันวิสาข์ ใจภิภักดิ์

นางสาววันวิสาข์ ใจภิภักดิ์

นิติกรชำนาญการ

นายอนุชา ทองสมรักษ์

นายอนุชา ทองสมรักษ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายพลภัทร สิทธิปัญญา

นายพลภัทร สิทธิปัญญา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายอรรถพล ไชยเทพ

นายอรรถพล ไชยเทพ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางวิจิตรา โลราช

นางวิจิตรา โลราช

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายอุเทน หล้าติ๊บ

นายอุเทน หล้าติ๊บ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายเอนก จันทร์เปียง

นายเอนก จันทร์เปียง

พนักงานจ้างทั่วไป

โครงสร้างกองคลัง


โครงสร้างกองช่าง