<<< เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ยินดีต้อนรับ ติดต่อ 053-965421>>>
เกี่ยวกับเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบล
คำแถลงนโบบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่่
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบการทุจริต
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาเทศบาล)
อัตรากำลังของ เทศบาลตำบล
สำนักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
รับฟังความคิดเห็น ด้านสิ่งแวดล้อม
รับฟังความคิดเห็น ด้านสาธารณสุข
รับฟังความคิดเห็น ด้านการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
มุม KM
แบบคำขอรับข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องทั่วไป
งานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2560-2564)
ข้อมูลหมู่บ้าน
จำนวนประชากรตำบลแม่ฮ้อยเงิน
แผนดำเนินงาน ปี 2563
งานเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
คุยกับนายกเทศมนตรี/แจ้งเรื่องร้องเรียน
คุยกับประธานสภาเทศบาล
คุยกับปลัดเทศบาล
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
สินค้า OTOP สินค้า OTOP
     
     
สินค้า OTOP
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

   

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ความพิการ ประจำปี 2564 <09/11/63>

โดยกรมบัญชีกลาง เป็นหน่วยงานโอนเข้าบัญชีธนาคารการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <21/10/63>

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 อัตราประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 583_490_IMG_0014.pdf (1.11 MB.)
หลักเกณฑ์เพิ่มเติม 583_493_IMG_0011.pdf (455 KB.)โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม <14/10/63>

เชิญชวน ประชาชนร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
วันที่ 19-22 ตุลาคม 2663
ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดการตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน <09/09/63>

ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ดำเนินการดังนี้
1. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ไม่ต้องแสดงตนเพื่อยืนยันบัญชี โดยเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินจะดำเนินการตรวจสอบจากระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทน ต้องดำเนินการมอบอำนาจใหม่ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะเริ่มรับเงินแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้สูงอายุ และ คนพิการ สามารถยื่นเอกสารการมอบอำนาจเพื่อรับเงินแทนได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 578_476_IMG_0008.jpg (4.08 MB.)
หนังสือมอบอำนาจ 578_477_IMG_0009.jpg (4.30 MB.)ประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <04/08/63>

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการคัดเลือกเพื่อทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”ประกาศ 568_446_IMG_0001.pdf (476 KB.)แจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง <17/07/63>

แจ้งรายชื่อ ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มีสิทธิรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง สามารถตรวจสอบรายชื่อเบื้องต้นตามรายชื่อที่แนบมานี้ ผู้สูงอายุผู้พิการจะไม่ได้รับสิทธิทุกราย เนื่องจากจะจะจ่ายเฉพาะคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิเยียวยามาก่อน ถ้ามีสิทธิตามรายชื่อ กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิเอง ในวันที่ 20 ก.ค. 2563 นี้รายชื่อผู้สูงอายุเปราะบาง 566_443_1.pdf (435 KB.)
รายชื่อผู้พิการเปราะบาง 566_444_2.pdf (281 KB.)งดกิจกรรมโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ปี 2563 <11/06/63>

จากมาตราการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จึงของดกิจกรรม โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ปี 2563ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 563_433_ประกาศงดจ้างน.ศ63.pdf (903 KB.)ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากวิกฤตการณ์ COVID-19 <21/05/63>

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ประกาศ1 562_431_IMG_0001.jpg (3.78 MB.)
ประกาศ2 562_432_IMG_0002.jpg (2.71 MB.)ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <31/03/63>

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก) เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ทุกท่านสามารถติดตามสอบถามข้อมูลสถานการณ์ความคืบหน้า COVID-19 ผ่านทาง @cmupdate หรือ SCAN QR CODE ที่ปรากฎข้างล่างนี้ได้เลย

ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่
https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/

ID LINE : @cmupdate

LINK : https://bit.ly/Cm_CityUpdateโครงการจ้างเด็กนักเรียน-นักศึกษาทำงานทำงานช่วงปิดภาคเรียน <24/03/63>

รายชื่อนักเรียน/นักศึกษา จ้างงาน
ตามโครงการ"จ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 จำนวน 28 รายประกาศ1 560_429_S__36929743.jpg (287 KB.)
ประกาศ2 560_430_S__36929745.jpg (249 KB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  


 
 
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงิน - http://www.maehoingoen.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 247 ม.2 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 30 พฤศจิกายน 2549
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน